Kezdőlap

A projekt bemutatása

Kapcsolatfelvétel

Sikeres pályázók

Külföldi tanulmányutak a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karának végzős hallgatói, doktoranduszai illetve kezdő mérnökei számára

 

 

A projekt  ismertetése

 

A PROJEKT CÉLJA, INDOKOLTSÁGA, ELŐNYEI

 

1.1 A projekt célja

 

A projekt általános célja, hogy végzés előtt álló észak-magyarországi mérnökhallgatók, doktoranduszok, illetve pályakezdő mérnökök számára lehetőséget biztosítson külföldi partneregyetemek végzettségükkel ekvivalens intézeteiben nemzetközi tapasztalatszerzésre, illetve kutatási feladatok elvégzését is tartalmazó tanulmányútra.

 

A projekt konkrét célja a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karának Metallurgiai és Öntészeti Tanszékével kapcsolatban lévő 6 fő – akik lehetnek végzős hallgatók, a tanszék doktoranduszai, illetve a tanszékhez köthető szakirányú végzettségű, pályakezdő mérnökök – 1 hónapos külföldi tanulmányúton vehessen részt a Leobeni Egyetemen vagy a Freibergi Műszaki Egyetemen. A 10 hónapos projekt a komplexitásra törekszik, ezért személyre szabott, speciális szakmai felkészítést, szakmailag és helyszínileg aktualizált EU-ismereteket és humánjellegű felkészítést (álláskeresési technikák oktatása) is tartalmaz.

Alapvető cél, hogy szaporítsuk az észak-magyarországi régióban képzett és itt elhelyezkedni kívánó műszaki szakemberek szakmai és általános tudásalapját, valamint megkönnyítsük számukra a régió iparában illetve felsőoktatásában, kutatóhelyein való tartós elhelyezkedést és az EU-kompatibilis szakmai és tudományos ismeretek alkalmazását.

 

 

1.2. A projekt indokoltsága

 

A műszaki képzés áll a legszorosabb kapcsolatban a gazdasággal, iparral és a képzési tematikát illetően az egyik legnagyobb arányú változtatást éppen ezen a területen igényelte a Bologna-rendszer, itt indultak meg az első BSc-szakok.

A műszaki képzés hosszú évek óta tartó népszerűtlensége az elmúlt néhány évben csökkent, 2007-ben például már a jelentkezők 13%-a felvételizett valamilyen műszaki karra. A szakmai rangsorban jelentős presztízzsel bír a Miskolci Egyetem is, bár az universitas-jelleg kibontakozása a műszaki karok relatíve háttérbe szorulásával ment végbe. Egyfajta modernizációs folyamat indult be az érintett karokon. Ezt jelzi például a korábbi Kohómérnöki Kar Műszaki Anyagtudományi Karrá válása. A kar oktatási-kutatási struktúráját eléggé megbolygatta a BSc-MSc-rendszerre való átállás, nem kis nehézséget okozva olyan „tradicionális” tanszékeknek, mint például a három korábbi tanszék összevonásából alakult Metallurgiai és Öntészeti Tanszék.

 

Ugyanakkor az elmúlt években egyre nagyobb igény jelentkezett mind az ipar, mind a K+F szféra, mind a felsőoktatás irányából műszaki anyagtudományi szakterületű fiatal mérnökökre, kutatókra. (2007-ben csaknem minden harmadik álláshirdetésben valamilyen mérnököt kerestek Magyarországon) Mindez a szakma felsőfokú képzése korábbi népszerűtlenségének természetes következménye. Viszont az összes szakterület közül a pályakezdő műszaki diplomásoknál tapasztalható szakmailag, munkaerő-piaci megfelelés szempontjából a legnagyobb különbségek. Munkaerő-piaci szempontból az anyagmérnöki, környezetmérnöki területek hagyományos értékei mellett a nagy mértékű innováció és főként az innovációs társadalmi igény alapján erőteljesen a jövő szakterületeinek minősülnek.

Pályaalkalmasság terén viszont itt van a legnagyobb jelentősége a gyakorlati szakmai tudásnak, naprakész, mondhatni EU-kompatibilis tudásnak, amelyet az ipar álláshirdetőinek döntő többsége meg is követel (és egyben hiányol) és amely egyben az egyre inkább idősödő oktatói-kutatói állomány utánpótlás-biztosításának szempontjából is létszükséglet. 

Az említett tanszék végzős hallgatói, doktoranduszai, frissen végzett mérnökei döntő többségében az észak-magyarországi régióból származnak. Többségük – főleg családi kötődés miatt – hajlandóságot mutat a régión belüli elhelyezkedésre. Ugyanakkor a gazdasági fejlődés szempontjából (is) még mindig hátrányos helyzetűként definiálható régióban – mint korábbi tradicionális ipari, nehézipari területen – a potenciális munkaadói helyeket sorra a főként külföldi tulajdonú vállalatok foglalták el, amelyeknél a friss felsőfokú műszaki munkaerő esetében alapvető a modern ismeretekkel, technológiákkal kompatibilis tudás. Emellett a még mindig relatíve nagyszámú középvállalkozásoknál (öntödék, forgácsolók, gépipari-, vasipari vállalkozások, stb.) a fennmaradás záloga a megfelelően képzett műszaki diplomás szakember. Mindkét vállalati szektorban többször volt példa az elmúlt években, hogy a metallurgiai és öntészeti szakterületeken végzett diplomás nem igazán rendelkezett „EU-kompatibilis” speciális tudással, főként anyagtudományi, környezetgazdálkodási és műszeres vizsgálattechnológiai oldalról, ezért nem volt igazán versenyképes az adott cégnél, pedig alkalmazták volna. A projekt résztvevői a felkészítő képzés alatt olyan speciális részletes – személyre szóló - ismereteket szerezhetnek be, amelyet egyetemi hallgatói státuszukban nincs, vagy nem volt módjuk, a külföldi tanulmányutak tapasztalatcseréje pedig pótolhatatlan tudásanyaggal ruházza fel őket.

 

Kutatási-fejlesztési szempontból 2005-ben az összes kutatóhely 30 %-a alapvetően műszaki jellegű K+F munkát végzett, 2006-ban arányuk még inkább növekedett. Az összes K+F ráfordítás 2005-ös 50.1 %-os részesedése 54.0 %-ra nőtt a műszaki kutatásokat illetően. A K+F ráfordítások arányosított növekedése 2005-ben a vállalkozói szektorban volt a legintenzívebb (20.2 %), míg a felsőfokú intézmények 17.1 %-kal növelték ráfordításukat. Ez a tendencia 2006-2007-ben, mérsékelten folytatódott. Ugyanakkor a hazai vasipar képviselői és a miskolci Anyagtudományi Kar között hagyományosan fennálló jó kapcsolat alapján rendszeres igény lenne ipari innovációra irányuló K+F munkák elvégzésére a karon, illetve az említett tanszék által az országban egyetemi szinten egyedül képviselt speciális szakterületeken. Az ilyen jellegű vállalat-tanszék (vagy egyetemi intézet) kapcsolat volumene a két megcélzott fogadóegyetem vonatkozásában jóval nagyobb (3-4-szer gyakoribb évente). Ugyanakkor az ipari cégek innovációs célzatú K+F igényeinél egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a környezeti technológiák, a környezetvédelem, amely irányú tanulmányozásra Leobenben és Freibergben kiváló lehetőség nyílik. 

 

A projekt indokoltságának két korábbi tanulmány folytán is részletesen megfogalmazódtak: az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízására 2008-ban a pályázó Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht-nál nagyobb tanulmány készült „A felsőoktatás és a gazdaság kapcsolata” címmel, amelyet alapvetően ezen pályázati projekt kijelölt vezetője készített, illetve 2007-ben – ugyancsak az OKM megbízásából – szintén a potenciális projektvezető dolgozta ki a „Fenntartható fejlődés a felsőoktatásban” c. részletes tanulmányt.

 

1.3. A projekt előnyei

 

A projekt az észak-magyarországi régiót érintő műszaki humánerőforrás-fejlesztés terén hoz mással nem pótolható előnyöket. A régió gazdaságában tradicionális szakterületen – anyagtudomány, ezen belül metallurgia, öntészet – jelentős és égetően hiányzó szakmai tudásfrissítésre ad alkalmat a Miskolci Egyetem néhány jelenlegi és nem régen végzett, a régióban élő hallgatójának. A tanulmányút, és az azt megelőző felkészítő képzés révén modern technológiai és tudományos ismeretanyag kerül birtokukba, amelyet diplomamunkájukban, PhD-értekezéseikben, kutatómunkájukban, illetve jövőbeni munkahelyükön eredményesen felhasználhatnak. Nagyon lényeges, hogy a projekt modell értékű lehet a tanszék, a kar számára, pozitív együttműködési precedensként, „jó gyakorlat”-ként hasznosítható a jövőben (PR szempontból is).

 

Ipari, technológiai és tudományos szempontból a projekt lényeges előnye, hogy amellett, hogy a műszaki anyagtudomány - képzett szakemberek szempontjából - hiányágazatát öleli fel, alapvető szegmenseket tartalmaz környezetvédelmi, környezeti technológiai, valamint gép- és járműipari szempontból is, ugyanakkor mindez a legújabb uniós szakmai ismeretanyag tükrében kerül prezentálásra (lásd a felkészítő képzés moduljainak tematikáját a 3.3 fejezet táblázatában). A projekt leendő résztvevői egyetemi hallgatói és doktoranduszi tanulmányaik folyamán már több magyar üzembe is eljuthattak. A projekt segítségével viszont relatíve hosszabb időt tevékenyen eltölthetnek az érintett iparágat, tudományágat európai szinten is korszerűen képviselő környezetben. Így szakmai és tudományos rálátásuk, összehasonlítási alapjuk nagymértékben szélesedik.

 

A projekt másik nagy előnye, egy olyan megyei hatáskörű foglalkoztatási közhasznú társaság valósítja meg, amelynek kiemelt tevékenységei között szerepel a tudományos kutatás, környezeti rehabilitáció és környezetvédelem, illetve közhasznú tevékenységei között a mérnöki tevékenység, tudományos kutatás, felsőfokú, illetve azt kiegészítő képzés. Ugyanakkor projektintézkedések szintjén rutinjából fakadóan rugalmas, a bürokrácia (mint pl. a tanszékeket hátráltató egyetemi bürokrácia) gátló tényezői nélkül. A 11 éve működő, humánerőforrás-fejlesztés terén számos nagyobb projektet lebonyolító Kht. ügyvezetője – a leendő programvezető – egyúttal a Miskolci Egyetem Anyagtudományi Karának címzetes docense, maga is a nevezett tanszéken oktat. A pályázónak sokéves munkaerő-piaci jellegű kapcsolatrendszere van a régió több mint 20 nagyvállalatával, illetve csaknem 70 KKV-jával. A felkészítő kurzusok oktatói és a tanulmányút szakmai előkészítői között tanszéki oktatók és elismert helyi szakemberek működnek közre. Ezen perszonális és szervezeti szinten is igen erős partneri kapcsolatrendszert jelentenek.

 

A fentiek alapján a projekt célkitűzései szorosan illeszkedik a pályázati kiírás szinte valamennyi prioritásához és témaköréhez:

a megvalósítás alapstratégiája a hálózatban való gondolkodás, amely helyi és külföldi felsőoktatási intézmények speciális szervezeti egységeivel, cégekkel, gazdasági szereplőkkel valósul meg,

modell értékű kísérleti program, amely humánerőforrás-fejlesztése révén helyi gazdaságélénkítést céloz meg, ráadásul egyetemi oktatási szempontból helyi privilégiumként kezelhető szakterületeken,

alapvető szakemberképzési jellemzői révén termelő vállalkozásoknál friss munkaerővel összeköthető technológiafejlesztési lehetőségeket teremt,

technológiai területeken az anyagtudományokat és a környezeti technológiát képviseli,

földrajzi vonatkozásban, valamint a pályázati rendszer átfogó céljaiként megjelölt valamennyi prioritás vonatkozásában (külön kezelve a KKV-k problémáját) igazodik a kiíráshoz.


3. A PROJEKT TARTALMI LEÍRÁSA

 

3.1 Részfeladatok listája

3.2. A projekt feladatainak időbeli ütemezése

Szövegdoboz:

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.

LEOBFREI—disszeminációs honlap

A projekt bemutatása

Telefonszám: 06/48-570-142, 570-139, 570-134

Faxszám: 06/48-570-141, 570-139

E-mail: tranzit@borsoditranzit.hu 

Elérhetőségünk:

Rész-feladat sor-száma

Részfeladat megnevezése

A részfeladat teljesítésének felelőse

A részfeladat kezdete és vége

Eredmény megnevezése

1.

Projekt menedzsment tevékenységek

 

 

 

1.1.

Projektvezetés és koordinálás

Dr. Török Béla

2009.04.01 – 2010.01.31.

Projekt megvalósítás

1.2.

Projektadminisztráció és képzés- és utazásszervezés

Farkas Zsuzsanna

2009.04.01 – 2010.01.31.

Projekt megvalósítás, dokumentációk

1.3.

Projekt gazdasági menedzselése, pénzügyi elszámolások

Farkas Zsuzsanna

2009.04.01 – 2010.01.31.

Projekt megvalósítás, pénzügyi dokumentációk

2.

Előkészítés, kapcsolatszervezés, pályáztatás, feladatmeghatározások

 

 

 

2.1.

A projekt munkatervének aktualizálása. A zártkörű pályázatok kiírása.

Dr. Török Béla

2009.04.01 – 2009.04.15. . és  2009.06.01 – 2009.06.15.

Projektterv Pályázati kiírás

2.2.

A résztvevők kiválasztása. Feladatterveik elkészítése.

Dr. Török Béla

Dr. Dúl Jenő       Dr. Grega Oszkár

2009.04.16 – 2009.04.30. és 2009.08.16 – 2009.08.31.

Feladattervek.

2.3.

Felkészítő képzési tematika konkretizálása, aktualizálása

Felkészítő oktatók

2009.05.01 – 2009.05.31. és 2009.08.16 – 2009.08.31.

Képzési modulok tematikái

3.

Felkészítő képzések

 

 

 

3.1.

A képzések lebonyolítása

Felkészítő oktatók

2009.06.01 – 2009.07.31. és 2009.09.01 – 2009.10. 31.

Felkészült projektrésztvevők

4.

Külföldi tanulmányutak

 

 

 

4.1.

Tanulmányutak lebonyolítása

Dr. Török Béla

Dr. Dúl Jenő       Dr. Grega Oszkár

2009.09.01 – 2009.09.30. és 2009.11.01 – 2009.11.30.

Szakmai jelentések

5.

Értékelés, zárókonferencia

 

 

 

5.1.

Szakmai jelentések összegzése, értékelése

Dr. Török Béla

Felkészítő oktatók

2009.12.01 -2010.01.31.

Projektösszefoglaló

 


 

 

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

2010 január

1. Menedzsment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Projektvezetés és koordinálás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Projektadminisztráció és képzés- és utazásszervezés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Projekt gazd. tevékenység, pénzügyi elszámolások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Előkészítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. A munkaterv összeállítása. A zártkörű pályázat kiírása.

 met

 

 

 

 önt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. A résztvevők kiválasztása. Feladatterveik elkészítése.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Felkészítő képzési tematika konkretizálása, aktualizálása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Felkészítő képzések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. A képzések lebonyolítása

 

 

 

 

 met

 

 

 

 

 

önt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Külföldi tanulmányutak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Tanulmányutak lebonyolítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 met

 

 

 

 önt

 

 

 

 

 

5. Értékelés, zárókonferencia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Szakmai jelentések összegzése, kiértékelése, szakmai utánkövetés